تماس با ما

برای برقراری تماس با ما می توانید از اطلاعات زیر استفاده نمایید.

مرکز پیامک:

300069173000

پشتیبانی فنی:

02188555789 support@baatis.com

بازرگانی و مشاوره:

sales@baatis.com 02177780416

ایمیل ارتباطات:

care[at]Baatis.net

ایمیل مدیرسایت:

admin[at]Baatis.net