قصه گویی

  پارک ژوراسیک (2)

  پارک ژوراسیک (2)

  اثر : مینا یزدی

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 10 بار
  مدت زمان : 23:51
  معمای قتل در لوور - کد داوینچی (1)

  معمای قتل در لوور - کد داوینچی (1)

  اثر : مینا یزدی

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 27 بار
  مدت زمان : 34:36
  پیرمرد و دریا (1)

  پیرمرد و دریا (1)

  اثر : مینا یزدی

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 11 بار
  مدت زمان : 35:45
  پیرمرد و دریا (2)

  پیرمرد و دریا (2)

  اثر : مینا یزدی

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 6 بار
  مدت زمان : 32:30
  کالیگولا (1)

  کالیگولا (1)

  اثر : مینا یزدی

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 8 بار
  مدت زمان : 19:04
  پارک ژوراسیک (1)

  پارک ژوراسیک (1)

  اثر : مینا یزدی

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 68 بار
  مدت زمان : 25:28
  دیوار (1)

  دیوار (1)

  اثر : مینا یزدی

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 1 بار
  مدت زمان : 30:20
  دیوار (2)

  دیوار (2)

  اثر : مینا یزدی

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 1 بار
  مدت زمان : 31:23
  زال و رودابه (1)

  زال و رودابه (1)

  اثر : مینا یزدی

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 7 بار
  مدت زمان : 29:11
  خلبان

  خلبان

  اثر : مینا یزدی

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 2 بار
  مدت زمان : 33:47
  زال و رودابه (2)

  زال و رودابه (2)

  اثر : مینا یزدی

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 10 بار
  مدت زمان : 27:37
  کالیگولا (2)

  کالیگولا (2)

  اثر : مینا یزدی

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 5 بار
  مدت زمان : 18:36
  سه تفنگدار (1)

  سه تفنگدار (1)

  اثر : مینا یزدی

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 8 بار
  مدت زمان : 24:55
  هری پاتر و زندانی آزکابان (1)

  هری پاتر و زندانی آزکابان (1)

  اثر : مینا یزدی

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 26 بار
  مدت زمان : 20:46
  معمای قتل در لوور - کد داوینچی (2)

  معمای قتل در لوور - کد داوینچی (2)

  اثر : مینا یزدی

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 12 بار
  مدت زمان : 33:50
  هری پاتر و زندانی آزکابان (2)

  هری پاتر و زندانی آزکابان (2)

  اثر : مینا یزدی

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 24 بار
  مدت زمان : 21:16
  دیو (1)

  دیو (1)

  اثر : مینا یزدی

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 4 بار
  مدت زمان : 23:54
  سه تفنگدار (2)

  سه تفنگدار (2)

  اثر : مینا یزدی

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 3 بار
  مدت زمان : 22:05
  باتیس (1)

  باتیس (1)

  اثر : مهرداد اکبری

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 166 بار
  مدت زمان : 04:30
  چشم های دکمه ای من

  چشم های دکمه ای من

  اثر : مهرداد اکبری

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 134 بار
  مدت زمان : 07:25
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الجنّ)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الجنّ)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 09:43
  شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( رنجش زدایی - 1)

  شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( رنجش زدایی - 1)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 56:19
  حال خوب (3)

  حال خوب (3)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 1 بار
  مدت زمان : 51:58
  ترتیل خوانی کل قرآن کریم (13)

  ترتیل خوانی کل قرآن کریم (13)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 59:48
  مدیریت استرس(بخش سوم)

  مدیریت استرس(بخش سوم)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 1 بار
  مدت زمان : 55:18
  خداحافظ گری کوپر (22)

  خداحافظ گری کوپر (22)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 20:24
  استراتژی محتوا (2)

  استراتژی محتوا (2)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 1 بار
  مدت زمان : 24:44
  ترانه جوجه زرد حسنی کجایی؟

  ترانه جوجه زرد حسنی کجایی؟

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 3550 بار
  مدت زمان : 09:11
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (المَائِده)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (المَائِده)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 5 بار
  مدت زمان : 01:54:44
  تیپ های شخصیتی (2)

  تیپ های شخصیتی (2)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 3 بار
  مدت زمان : 01:06:15
  تیپ های شخصیتی (10)

  تیپ های شخصیتی (10)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 2 بار
  مدت زمان : 52:47
  خداحافظ گری کوپر (1)

  خداحافظ گری کوپر (1)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 4 بار
  مدت زمان : 17:40
  در جست و جوی دوری

  در جست و جوی دوری

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 17 بار
  مدت زمان : 05:13
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (العَادیات)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (العَادیات)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 01:54
  ترتیل خوانی کل قرآن کریم (22)

  ترتیل خوانی کل قرآن کریم (22)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 01:01:37
  هنر بخشیدن (11)

  هنر بخشیدن (11)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 1 بار
  مدت زمان : 43:46
  مداد تراش 3 ( مژده الفت)

  مداد تراش 3 ( مژده الفت)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 1 بار
  مدت زمان : 28:37
  سووشون (11)

  سووشون (11)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 3 بار
  مدت زمان : 24:58
  شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( من والد - 1)

  شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( من والد - 1)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 55:31
  داستان صد سال تنهایی (34)

  داستان صد سال تنهایی (34)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 1 بار
  مدت زمان : 21:19
  تصمیم گیری 2 (حل مسئله و خلاقیت - 1)

  تصمیم گیری 2 (حل مسئله و خلاقیت - 1)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 1 بار
  مدت زمان : 42:21
  شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( نوازش- 4)

  شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( نوازش- 4)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 1 بار
  مدت زمان : 19:28
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الطّارق)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الطّارق)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 02:46
  ترتیل خوانی کل قرآن کریم (29)

  ترتیل خوانی کل قرآن کریم (29)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 01:00:35
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الإخلاص)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الإخلاص)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 00:33
  تربیت ولایی - حجت الاسلام پناهیان (جلسه دوم)

  تربیت ولایی - حجت الاسلام پناهیان (جلسه دوم)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 1 بار
  مدت زمان : 50:50
  خداحافظ گری کوپر (11)

  خداحافظ گری کوپر (11)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 17:52
  تربیت ولایی - حجت الاسلام پناهیان (جلسه پنجم)

  تربیت ولایی - حجت الاسلام پناهیان (جلسه پنجم)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 1 بار
  مدت زمان : 56:49
  ترتیل خوانی کل قرآن کریم (27)

  ترتیل خوانی کل قرآن کریم (27)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 01:03:11
  ماجراهای من و مامانم (10)

  ماجراهای من و مامانم (10)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 14:18
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (المُجادلة)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (المُجادلة)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 18:24
  از رنجی که می بریم (در راه چالوس 2)

  از رنجی که می بریم (در راه چالوس 2)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 1 بار
  مدت زمان : 19:55
  داستان صد سال تنهایی (32)

  داستان صد سال تنهایی (32)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 17:32
  افسردگی بعد از زایمان

  افسردگی بعد از زایمان

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 2 بار
  مدت زمان : 39:06
  سووشون (22)

  سووشون (22)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 4 بار
  مدت زمان : 18:03
  سووشون (18)

  سووشون (18)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 5 بار
  مدت زمان : 24:43
  نقش والدین در تربیت فرزندان (3)

  نقش والدین در تربیت فرزندان (3)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 2 بار
  مدت زمان : 50:24
  تصمیم گیری 4(انتخاب)

  تصمیم گیری 4(انتخاب)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 4 بار
  مدت زمان : 05:53
  شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( نقش ها- 3)

  شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( نقش ها- 3)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 39:56
  داستان صد سال تنهایی (37)

  داستان صد سال تنهایی (37)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 6 بار
  مدت زمان : 21:39
  زن زیادی 3(خانم نزهت الدوله 2 )

  زن زیادی 3(خانم نزهت الدوله 2 )

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 2 بار
  مدت زمان : 18:42
  تیپ های شخصیتی (3)

  تیپ های شخصیتی (3)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 2 بار
  مدت زمان : 53:31
  مدیریت استرس(بخش چهارم)

  مدیریت استرس(بخش چهارم)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 01:04:32
  زندگینامه فروچو لامبورگینی، موسس لامبورگینی

  زندگینامه فروچو لامبورگینی، موسس لامبورگینی

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 1 بار
  مدت زمان : 06:33
  ماجراهای من و مامانم (11)

  ماجراهای من و مامانم (11)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 13:51
  هنر بخشیدن (7)

  هنر بخشیدن (7)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 59:35
  شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( نوازش- 1)

  شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( نوازش- 1)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 30:58
  خداحافظ گری کوپر (23)

  خداحافظ گری کوپر (23)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 13:00
  هنر بخشیدن (8)

  هنر بخشیدن (8)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 57:09
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (النّمل)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (النّمل)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 45:55
  آموزش دستگاه های قرآنی(حجاز)

  آموزش دستگاه های قرآنی(حجاز)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 2 بار
  مدت زمان : 48:13
  آموزش مذاکره (9)

  آموزش مذاکره (9)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 26:27
  داستان صد سال تنهایی (28)

  داستان صد سال تنهایی (28)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 1 بار
  مدت زمان : 19:53
  تیپ های شخصیتی (1)

  تیپ های شخصیتی (1)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 5 بار
  مدت زمان : 59:38
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (النَّصر)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (النَّصر)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 00:50
  شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( نوازش- 3)

  شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( نوازش- 3)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 38:29
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (القیامَة)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (القیامَة)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 06:36
  شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( حالت من بالغ- 1)

  شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( حالت من بالغ- 1)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 57:45
  هنر بخشیدن (6)

  هنر بخشیدن (6)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 1 بار
  مدت زمان : 56:31
  ترتیل خوانی کل قرآن کریم (18)

  ترتیل خوانی کل قرآن کریم (18)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 01:01:55
  آموزش دستگاه های قرآنی(نهاوند)

  آموزش دستگاه های قرآنی(نهاوند)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 49:00
  سووشون (8)

  سووشون (8)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 8 بار
  مدت زمان : 16:00
  ترتیل خوانی کل قرآن کریم (23)

  ترتیل خوانی کل قرآن کریم (23)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 01:01:21
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (نُوح)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (نُوح)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 08:15
  حال خوب (1)

  حال خوب (1)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 7 بار
  مدت زمان : 54:30
  خداحافظ گری کوپر (7)

  خداحافظ گری کوپر (7)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 13:12
  شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( حالت من بالغ- 3)

  شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( حالت من بالغ- 3)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 24:18
  شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( موانع نوازش- 1)

  شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( موانع نوازش- 1)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 1 بار
  مدت زمان : 33:49
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الشّعراء)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الشّعراء)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 52:48
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (النِساء)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (النِساء)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 02:40:05
  دروغگویی

  دروغگویی

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 3 بار
  مدت زمان : 04:53
  شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( من والد - 2)

  شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( من والد - 2)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 56:15
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الإنفِطار)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الإنفِطار)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 03:13
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (العَصر)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (العَصر)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 00:43
  شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( نقش ها- 5)

  شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( نقش ها- 5)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 1 بار
  مدت زمان : 43:31
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (فُصّلت)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (فُصّلت)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 1 بار
  مدت زمان : 32:36
  داستان صد سال تنهایی (22)

  داستان صد سال تنهایی (22)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 18:58
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (التّین)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (التّین)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 01:29
  ارتباطات و دوستیابی در جوانان

  ارتباطات و دوستیابی در جوانان

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 3 بار
  مدت زمان : 38:53
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الأعلی)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الأعلی)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 03:13
  خداحافظ گری کوپر (13)

  خداحافظ گری کوپر (13)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 18:45
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الحُجُرات)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الحُجُرات)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 13:56
  زن زیادی 9(دزد زده)

  زن زیادی 9(دزد زده)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 2 بار
  مدت زمان : 21:58
  مشکل ناخن جویدن یا انگشت خوردن کودکان

  مشکل ناخن جویدن یا انگشت خوردن کودکان

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 10 بار
  مدت زمان : 08:11
  آموزش مذاکره (6)

  آموزش مذاکره (6)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 3 بار
  مدت زمان : 28:07
  تربیت ولایی - حجت الاسلام پناهیان (جلسه هفتم)

  تربیت ولایی - حجت الاسلام پناهیان (جلسه هفتم)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 48:33
  مداد تراش 5 ( سپیده ابرآویز)

  مداد تراش 5 ( سپیده ابرآویز)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 2 بار
  مدت زمان : 29:44
  سووشون (1)

  سووشون (1)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 9 بار
  مدت زمان : 35:05
  ترتیل خوانی کل قرآن کریم (3)

  ترتیل خوانی کل قرآن کریم (3)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 01:01:46
  تربیت ولایی - حجت الاسلام پناهیان(جلسه اول)

  تربیت ولایی - حجت الاسلام پناهیان(جلسه اول)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 1 بار
  مدت زمان : 58:04
  مِمنتو

  مِمنتو

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 2 بار
  مدت زمان : 04:41
  نقش والدین در تربیت فرزندان (2)

  نقش والدین در تربیت فرزندان (2)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 2 بار
  مدت زمان : 53:04
  زن زیادی 2(خانم نزهت الدوله 1 )

  زن زیادی 2(خانم نزهت الدوله 1 )

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 2 بار
  مدت زمان : 16:24
  ماجراهای من و مامانم (7)

  ماجراهای من و مامانم (7)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 5 بار
  مدت زمان : 12:40
  تصمیم گیری 3 (حل مسئله و خلاقیت - 2)

  تصمیم گیری 3 (حل مسئله و خلاقیت - 2)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 34:58
  آموزش مذاکره (4)

  آموزش مذاکره (4)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 2 بار
  مدت زمان : 15:40
  ماجراهای من و مامانم (1)

  ماجراهای من و مامانم (1)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 10:13
  جادوی مهتاب

  جادوی مهتاب

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 9 بار
  مدت زمان : 08:46
  استراتژی محتوا (3)

  استراتژی محتوا (3)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 1 بار
  مدت زمان : 18:52
  حال خوب (4)

  حال خوب (4)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 1 بار
  مدت زمان : 01:05:26
  داستان صد سال تنهایی (6)

  داستان صد سال تنهایی (6)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 1 بار
  مدت زمان : 19:41
  داستان صد سال تنهایی (7)

  داستان صد سال تنهایی (7)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 6 بار
  مدت زمان : 22:20
  دامبو

  دامبو

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 28 بار
  مدت زمان : 06:52
  شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( خودشناسی- 1)

  شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( خودشناسی- 1)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 1 بار
  مدت زمان : 51:27
  ترتیل خوانی کل قرآن کریم (1)

  ترتیل خوانی کل قرآن کریم (1)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 1 بار
  مدت زمان : 01:00:45
  خداحافظ گری کوپر (25)

  خداحافظ گری کوپر (25)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 1 بار
  مدت زمان : 21:06
  آموزش دستگاه های قرآنی(صبا)

  آموزش دستگاه های قرآنی(صبا)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 43:59
  خداحافظ گری کوپر (6)

  خداحافظ گری کوپر (6)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 23:56
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (ق)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (ق)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 14:24
  ترتیل خوانی کل قرآن کریم (24)

  ترتیل خوانی کل قرآن کریم (24)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 59:28
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (لُقمان)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (لُقمان)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 20:11
  ترتیل خوانی کل قرآن کریم (11)

  ترتیل خوانی کل قرآن کریم (11)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 59:36
  شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( الگوی رفتاری قاطع- 3)

  شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( الگوی رفتاری قاطع- 3)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 1 بار
  مدت زمان : 31:51
  ماجراهای من و مامانم (9)

  ماجراهای من و مامانم (9)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 1 بار
  مدت زمان : 13:10
  شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( آلودگی بالغ به والد- 1)

  شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( آلودگی بالغ به والد- 1)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 53:50
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (اللَیل)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (اللَیل)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 1 بار
  مدت زمان : 03:18
  آموزش مذاکره (3)

  آموزش مذاکره (3)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 3 بار
  مدت زمان : 18:34
  شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( خود شیفتگی- 1)

  شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( خود شیفتگی- 1)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 29:22
  ترانه بدون چتر با صدای حسین قاسمی فر

  ترانه بدون چتر با صدای حسین قاسمی فر

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 12 بار
  مدت زمان : 03:18
  خداحافظ گری کوپر (5)

  خداحافظ گری کوپر (5)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 1 بار
  مدت زمان : 21:12
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (النَّبأ)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (النَّبأ)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 07:36
  حال خوب (5)

  حال خوب (5)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 6 بار
  مدت زمان : 52:59
  شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( نقش ها- 1)

  شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( نقش ها- 1)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 34:42
  هنر بخشیدن (2)

  هنر بخشیدن (2)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 44:02
  ترتیل خوانی کل قرآن کریم (7)

  ترتیل خوانی کل قرآن کریم (7)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 01:05:48
  سووشون (26)

  سووشون (26)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 5 بار
  مدت زمان : 23:38
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (البَلد)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (البَلد)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 03:20
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الفیل)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الفیل)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 1 بار
  مدت زمان : 01:02
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (النّازعات)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (النّازعات)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 07:58
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الفَجر)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الفَجر)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 05:43
  خداحافظ گری کوپر (19)

  خداحافظ گری کوپر (19)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 15:41
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (المُنافِقون)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (المُنافِقون)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 1 بار
  مدت زمان : 06:50
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الواقعة)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الواقعة)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 11 بار
  مدت زمان : 16:05
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (المُرسَلات)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (المُرسَلات)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 07:58
  آموزش مذاکره (8)

  آموزش مذاکره (8)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 2 بار
  مدت زمان : 30:48
  ملودی شهر بارانی (1)

  ملودی شهر بارانی (1)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 7 بار
  مدت زمان : 27:48
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (حمد)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (حمد)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 3 بار
  مدت زمان : 01:22
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (القَدر)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (القَدر)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 01:07
  خداحافظ گری کوپر (9)

  خداحافظ گری کوپر (9)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 2 بار
  مدت زمان : 22:16
  از رنجی که می بریم ( اعتراف )

  از رنجی که می بریم ( اعتراف )

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 4 بار
  مدت زمان : 14:55
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (المَسَد)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (المَسَد)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 00:55
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الغاشیة)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الغاشیة)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 1 بار
  مدت زمان : 03:46
  زوتوپیا

  زوتوپیا

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 54 بار
  مدت زمان : 15:21
  پیش بینی

  پیش بینی

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 2 بار
  مدت زمان : 01:43
  آموزش مذاکره (1)

  آموزش مذاکره (1)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 11 بار
  مدت زمان : 09:01
  رازها و نیازها (تک فرزند)

  رازها و نیازها (تک فرزند)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 10 بار
  مدت زمان : 16:28
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الإنسان)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الإنسان)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 09:38
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الشَّمس)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الشَّمس)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 02:40
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (البَیـِّنة)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (البَیـِّنة)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 03:34
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (التَّـکویر)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (التَّـکویر)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 04:12
  سووشون (25)

  سووشون (25)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 3 بار
  مدت زمان : 20:42
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (التَّغابُن)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (التَّغابُن)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 09:16
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (العنکبوت)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (العنکبوت)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 37:02
  آموزش مذاکره (2)

  آموزش مذاکره (2)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 3 بار
  مدت زمان : 14:52
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (البُرُوج)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (البُرُوج)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 04:19
  هنر بخشیدن (12)

  هنر بخشیدن (12)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 3 بار
  مدت زمان : 23:05
  سووشون (7)

  سووشون (7)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 4 بار
  مدت زمان : 15:10
  خداحافظ گری کوپر (10)

  خداحافظ گری کوپر (10)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 1 بار
  مدت زمان : 19:52
  اوتیسم (1)

  اوتیسم (1)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 5 بار
  مدت زمان : 18:43
  سووشون (23)

  سووشون (23)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 4 بار
  مدت زمان : 20:29
  تحلیل رفتار متقابل (1)

  تحلیل رفتار متقابل (1)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 2 بار
  مدت زمان : 29:21
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الرَّحمن)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الرَّحمن)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 4 بار
  مدت زمان : 16:05
  داستان صد سال تنهایی (29)

  داستان صد سال تنهایی (29)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 1 بار
  مدت زمان : 19:49
  داستان صد سال تنهایی (27)

  داستان صد سال تنهایی (27)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 2 بار
  مدت زمان : 18:52
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (القصق)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (القصق)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 52:58
  شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( الگوی رفتاری قاطع- 1)

  شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( الگوی رفتاری قاطع- 1)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 28:20
  سووشون (27 - قسمت آخر)

  سووشون (27 - قسمت آخر)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 1 بار
  مدت زمان : 37:19
  آموزش مذاکره (13)

  آموزش مذاکره (13)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 30 بار
  مدت زمان : 30:51
  تربیت ولایی - حجت الاسلام پناهیان (جلسه ششم)

  تربیت ولایی - حجت الاسلام پناهیان (جلسه ششم)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 56:33
  ترتیل خوانی کل قرآن کریم (14)

  ترتیل خوانی کل قرآن کریم (14)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 1 بار
  مدت زمان : 01:00:05
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (بقرۀ)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (بقرۀ)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 1 بار
  مدت زمان : 04:11:01
  شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( نقش ها- 2)

  شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( نقش ها- 2)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 35:10
  زن زیادی 1(سمنوپزان)

  زن زیادی 1(سمنوپزان)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 7 بار
  مدت زمان : 30:55
  زن زیادی 6(عکاس بامعرفت)

  زن زیادی 6(عکاس بامعرفت)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 1 بار
  مدت زمان : 11:20
  از رنجی که می بریم (دره خزان زده 2)

  از رنجی که می بریم (دره خزان زده 2)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 3 بار
  مدت زمان : 14:08
  سووشون (14)

  سووشون (14)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 3 بار
  مدت زمان : 23:19
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الفَتح)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الفَتح)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 20:27
  ترتیل خوانی کل قرآن کریم (17)

  ترتیل خوانی کل قرآن کریم (17)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 58:11
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الفَلق)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الفَلق)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 00:49
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (النَّجم)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (النَّجم)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 14:35
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الطّور)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الطّور)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 12:43
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (یس)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (یس)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 28:41
  زن زیادی 4(دفترچه بیمه 1 )

  زن زیادی 4(دفترچه بیمه 1 )

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 2 بار
  مدت زمان : 19:57
  شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( موانع نوازش- 2)

  شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( موانع نوازش- 2)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 34:13
  مرکز مشاوره 2

  مرکز مشاوره 2

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 1 بار
  مدت زمان : 03:09
  نقش والدین در تربیت فرزندان (4)

  نقش والدین در تربیت فرزندان (4)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 2 بار
  مدت زمان : 48:06
  لالایی خراسانی

  لالایی خراسانی

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 18 بار
  مدت زمان : 04:27
  سووشون (4)

  سووشون (4)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 3 بار
  مدت زمان : 31:15
  شب ادراری کودکان

  شب ادراری کودکان

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 7 بار
  مدت زمان : 03:07
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الحَدید)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الحَدید)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 21:36
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (عَبَس)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (عَبَس)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 05:49
  تیپ های شخصیتی (5)

  تیپ های شخصیتی (5)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 1 بار
  مدت زمان : 51:38
  شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( خودشناسی- 2)

  شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( خودشناسی- 2)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 2 بار
  مدت زمان : 47:43
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (فاطِر)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (فاطِر)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 4 بار
  مدت زمان : 28:49
  داستان صد سال تنهایی (19)

  داستان صد سال تنهایی (19)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 21:02
  خداحافظ گری کوپر (15)

  خداحافظ گری کوپر (15)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 21:20
  زن زیادی 12(زن زیادی)

  زن زیادی 12(زن زیادی)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 29:38
  خداحافظ گری کوپر (18)

  خداحافظ گری کوپر (18)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 15:33
  مداد تراش 1 ( نازنین جودت)

  مداد تراش 1 ( نازنین جودت)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 1 بار
  مدت زمان : 46:22
  ماجراهای من و مامانم (2)

  ماجراهای من و مامانم (2)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 1 بار
  مدت زمان : 09:54
  ترتیل خوانی کل قرآن کریم (4)

  ترتیل خوانی کل قرآن کریم (4)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 01:00:35
  سلام

  سلام

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 15 بار
  مدت زمان : 02:41
  شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( آلودگی بالغ به والد- 2)

  شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( آلودگی بالغ به والد- 2)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 55:19
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (المَعارج)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (المَعارج)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 08:43
  ماجراهای من و مامانم (8)

  ماجراهای من و مامانم (8)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 12:31
  حال خوب (2)

  حال خوب (2)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 7 بار
  مدت زمان : 52:23
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الصَّافّات)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الصَّافّات)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 2 بار
  مدت زمان : 33:25
  سووشون (10)

  سووشون (10)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 2 بار
  مدت زمان : 19:49
  زن زیادی 11(مسلول 2)

  زن زیادی 11(مسلول 2)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 23:09
  خداحافظ گری کوپر (8)

  خداحافظ گری کوپر (8)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 2 بار
  مدت زمان : 10:57
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الضّحی)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الضّحی)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 01:50
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (القَلم)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (القَلم)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 12:49
  داستان صد سال تنهایی (9)

  داستان صد سال تنهایی (9)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 22:41
  آموزش مذاکره (11)

  آموزش مذاکره (11)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 1 بار
  مدت زمان : 24:29
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (مُحَمَّد)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (مُحَمَّد)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 1 بار
  مدت زمان : 21:07
  داستان صد سال تنهایی (21)

  داستان صد سال تنهایی (21)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 21:24
  سووشون (9)

  سووشون (9)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 5 بار
  مدت زمان : 13:54
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (آل عِمران)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (آل عِمران)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 02:30:56
  تیپ های شخصیتی (9)

  تیپ های شخصیتی (9)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 1 بار
  مدت زمان : 41:10
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الزُّمَر)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الزُّمَر)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 44:05
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الدُّخان)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الدُّخان)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 1 بار
  مدت زمان : 14:44
  داستان صد سال تنهایی (15)

  داستان صد سال تنهایی (15)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 24:07
  از رنجی که می بریم (در راه چالوس 1)

  از رنجی که می بریم (در راه چالوس 1)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 4 بار
  مدت زمان : 19:15
  خداحافظ گری کوپر (2)

  خداحافظ گری کوپر (2)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 20:43
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (السَّجدة)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (السَّجدة)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 15:07
  استراتژی محتوا (1)

  استراتژی محتوا (1)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 20:38
  شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( نوازش- 2)

  شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( نوازش- 2)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 30:20
  مدیریت استرس(بخش اول)

  مدیریت استرس(بخش اول)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 2 بار
  مدت زمان : 54:00
  داستان صد سال تنهایی (36)

  داستان صد سال تنهایی (36)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 3 بار
  مدت زمان : 22:32
  آموزش دستگاه های قرآنی(بیات)

  آموزش دستگاه های قرآنی(بیات)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 1 بار
  مدت زمان : 48:56
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (المؤمنون)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (المؤمنون)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 1 بار
  مدت زمان : 40:22
  خداحافظ گری کوپر (14)

  خداحافظ گری کوپر (14)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 16:40
  زن زیادی 10(جاپا)

  زن زیادی 10(جاپا)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 2 بار
  مدت زمان : 14:33
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (المُدَّثر)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (المُدَّثر)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 10:21
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (سَبأ)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (سَبأ)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 3 بار
  مدت زمان : 33:54
  داستان صد سال تنهایی (18)

  داستان صد سال تنهایی (18)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 25:06
  ترتیل خوانی کل قرآن کریم (30)

  ترتیل خوانی کل قرآن کریم (30)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 01:00:41
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (المُلک)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (المُلک)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 12:42
  آموزش دستگاه های قرآنی(عجم)

  آموزش دستگاه های قرآنی(عجم)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 42:32
  خداحافظ گری کوپر (24)

  خداحافظ گری کوپر (24)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 24:30
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (القَارعة)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (القَارعة)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 01:40
  داستان صد سال تنهایی (17)

  داستان صد سال تنهایی (17)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 30:55
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الإنشِقاق)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الإنشِقاق)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 04:15
  خداحافظ گری کوپر (26)

  خداحافظ گری کوپر (26)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 24:50
  تربیت ولایی - حجت الاسلام پناهیان (جلسه چهارم)

  تربیت ولایی - حجت الاسلام پناهیان (جلسه چهارم)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 2 بار
  مدت زمان : 59:01
  تیپ های شخصیتی (14)

  تیپ های شخصیتی (14)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 4 بار
  مدت زمان : 01:04:35
  دا (1)

  دا (1)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 3 بار
  مدت زمان : 06:19
  داستان صد سال تنهایی (10)

  داستان صد سال تنهایی (10)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 24:07
  آموزش مذاکره (7)

  آموزش مذاکره (7)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 1 بار
  مدت زمان : 28:10
  از رنجی که می بریم (دره خزان زده 1)

  از رنجی که می بریم (دره خزان زده 1)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 1 بار
  مدت زمان : 14:08
  اصول دین

  اصول دین

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 9 بار
  مدت زمان : 03:11
  مرکز مشاوره 4

  مرکز مشاوره 4

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 03:32
  شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( خود شیفتگی- 2)

  شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( خود شیفتگی- 2)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 34:21
  از رنجی که می بریم (زیرآبی ها 2)

  از رنجی که می بریم (زیرآبی ها 2)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 1 بار
  مدت زمان : 20:03
  تحلیل رفتار متقابل (2)

  تحلیل رفتار متقابل (2)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 1 بار
  مدت زمان : 48:27
  ماجراهای من و مامانم (3)

  ماجراهای من و مامانم (3)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 7 بار
  مدت زمان : 12:40
  ماجراهای من و مامانم (5)

  ماجراهای من و مامانم (5)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 12:19
  پدر و مادر

  پدر و مادر

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 4 بار
  مدت زمان : 01:38
  ماجراهای من و مامانم (12)

  ماجراهای من و مامانم (12)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 17:33
  هنر بخشیدن (9)

  هنر بخشیدن (9)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 57:04
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (المُطَفّفین)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (المُطَفّفین)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 3 بار
  مدت زمان : 06:48
  Pinocchio (پینوکیو)

  Pinocchio (پینوکیو)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 33 بار
  مدت زمان : 11:19
  خداحافظ گری کوپر (21)

  خداحافظ گری کوپر (21)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 20:24
  خداحافظ گری کوپر (20)

  خداحافظ گری کوپر (20)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 18:04
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الزَّلزَلة)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الزَّلزَلة)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 01:40
  هنر بخشیدن (5)

  هنر بخشیدن (5)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 53:50
  زن زیادی 7(خداداد خان 1)

  زن زیادی 7(خداداد خان 1)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 1 بار
  مدت زمان : 20:43
  داستان صد سال تنهایی (11)

  داستان صد سال تنهایی (11)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 1 بار
  مدت زمان : 21:56
  ترتیل خوانی کل قرآن کریم (2)

  ترتیل خوانی کل قرآن کریم (2)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 01:03:04
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الحَشر)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الحَشر)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 1 بار
  مدت زمان : 16:36
  ترتیل خوانی کل قرآن کریم (19)

  ترتیل خوانی کل قرآن کریم (19)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 01:01:04
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (قُـرَیش)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (قُـرَیش)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 2 بار
  مدت زمان : 00:55
  تیپ های شخصیتی (7)

  تیپ های شخصیتی (7)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 5 بار
  مدت زمان : 50:02
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (القَمَر)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (القَمَر)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 4 بار
  مدت زمان : 14:06
  زن زیادی 10(مسلول 1)

  زن زیادی 10(مسلول 1)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 15:49
  داستان صد سال تنهایی (26)

  داستان صد سال تنهایی (26)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 3 بار
  مدت زمان : 22:30
  سووشون (20)

  سووشون (20)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 2 بار
  مدت زمان : 28:29
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (العَلق)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (العَلق)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 03:54
  ملودی شهر بارانی (2)

  ملودی شهر بارانی (2)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 2 بار
  مدت زمان : 21:58
  داستان صد سال تنهایی (3)

  داستان صد سال تنهایی (3)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 1 بار
  مدت زمان : 23:16
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (المُمتَحنَة)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (المُمتَحنَة)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 13:11
  داستان صد سال تنهایی (25)

  داستان صد سال تنهایی (25)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 2 بار
  مدت زمان : 20:42
  از رنجی که می بریم ( آبروی از دست رفته )

  از رنجی که می بریم ( آبروی از دست رفته )

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 2 بار
  مدت زمان : 14:58
  از رنجی که می بریم ( محیط تنگ )

  از رنجی که می بریم ( محیط تنگ )

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 2 بار
  مدت زمان : 20:32
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الجاثیة)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الجاثیة)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 18:29
  تیپ های شخصیتی (4)

  تیپ های شخصیتی (4)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 1 بار
  مدت زمان : 53:18
  نقش والدین در تربیت فرزندان (1)

  نقش والدین در تربیت فرزندان (1)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 4 بار
  مدت زمان : 58:08
  ماجراهای من و مامانم (6)

  ماجراهای من و مامانم (6)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 1 بار
  مدت زمان : 12:59
  آموزش مذاکره (10)

  آموزش مذاکره (10)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 1 بار
  مدت زمان : 23:43
  استراتژی محتوا (4)

  استراتژی محتوا (4)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 3 بار
  مدت زمان : 25:38
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (المَاعُون)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (المَاعُون)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 01:13
  تیپ های شخصیتی (13)

  تیپ های شخصیتی (13)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 1 بار
  مدت زمان : 01:07:49
  شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( من کودک - 2)

  شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( من کودک - 2)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 57:10
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (المُـزَّمِّل)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (المُـزَّمِّل)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 07:24
  تیپ های شخصیتی (6)

  تیپ های شخصیتی (6)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 1 بار
  مدت زمان : 35:23
  نماز

  نماز

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 4 بار
  مدت زمان : 01:25
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الأحزاب)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الأحزاب)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 49:08
  داستان صد سال تنهایی (16)

  داستان صد سال تنهایی (16)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 24:26
  سووشون (19)

  سووشون (19)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 3 بار
  مدت زمان : 28:32
  مدیریت استرس(بخش دوم)

  مدیریت استرس(بخش دوم)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 55:57
  مرکز مشاوره 5

  مرکز مشاوره 5

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 03:06
  خواب های پارچه ای (لالایی)

  خواب های پارچه ای (لالایی)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 22 بار
  مدت زمان : 05:07
  استیو جابز(گفتگوی محمدرضا شعبانی و امیر تقوی)

  استیو جابز(گفتگوی محمدرضا شعبانی و امیر تقوی)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 19 بار
  مدت زمان : 48:22
  ترتیل خوانی کل قرآن کریم (21)

  ترتیل خوانی کل قرآن کریم (21)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 57:50
  داستان صد سال تنهایی (4)

  داستان صد سال تنهایی (4)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 1 بار
  مدت زمان : 22:25
  ترتیل خوانی کل قرآن کریم (8)

  ترتیل خوانی کل قرآن کریم (8)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 1 بار
  مدت زمان : 01:02:33
  روضه شب نهم محرم

  روضه شب نهم محرم

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 1 بار
  مدت زمان : 22:48
  تیپ های شخصیتی (8)

  تیپ های شخصیتی (8)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 2 بار
  مدت زمان : 30:53
  شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( من کودک - 1)

  شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( من کودک - 1)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 55:48
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الأحقاف)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الأحقاف)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 23:25
  ماجراهای من و مامانم (4)

  ماجراهای من و مامانم (4)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 10:38
  از رنجی که می بریم (روزهای خوش 1 )

  از رنجی که می بریم (روزهای خوش 1 )

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 4 بار
  مدت زمان : 16:37
  داستان صد سال تنهایی (24)

  داستان صد سال تنهایی (24)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 4 بار
  مدت زمان : 21:03
  سووشون (15)

  سووشون (15)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 2 بار
  مدت زمان : 17:10
  شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت

  شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 2 بار
  مدت زمان : 56:48
  نی طلایی (لالایی)

  نی طلایی (لالایی)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 28 بار
  مدت زمان : 04:46
  دنیای دیوانه ای که در آن زندگی می کنیم

  دنیای دیوانه ای که در آن زندگی می کنیم

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 2 بار
  مدت زمان : 14:43
  شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( الگوی رفتاری قاطع- 2)

  شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( الگوی رفتاری قاطع- 2)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 1 بار
  مدت زمان : 29:00
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الشَرح)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الشَرح)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 01:11
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الزُّخرُف)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الزُّخرُف)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 32:52
  شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( رنجش زدایی - 2)

  شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( رنجش زدایی - 2)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 49:28
  هنر بخشیدن (3)

  هنر بخشیدن (3)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 53:42
  شکل گیری شخصیت و آثارش بر محیط

  شکل گیری شخصیت و آثارش بر محیط

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 1 بار
  مدت زمان : 55:04
  سووشون (16)

  سووشون (16)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 4 بار
  مدت زمان : 25:45
  سووشون (6)

  سووشون (6)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 5 بار
  مدت زمان : 21:19
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الحاقـّة)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الحاقـّة)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 2 بار
  مدت زمان : 10:28
  ملودی شهر بارانی (3)

  ملودی شهر بارانی (3)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 5 بار
  مدت زمان : 27:19
  داستان صد سال تنهایی (38)

  داستان صد سال تنهایی (38)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 8 بار
  مدت زمان : 19:09
  خداحافظ گری کوپر (12)

  خداحافظ گری کوپر (12)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 1 بار
  مدت زمان : 11:03
  خداحافظ گری کوپر (17)

  خداحافظ گری کوپر (17)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 22:13
  سووشون (3)

  سووشون (3)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 2 بار
  مدت زمان : 27:29
  داستان صد سال تنهایی (5)

  داستان صد سال تنهایی (5)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 1 بار
  مدت زمان : 21:11
  ترتیل خوانی کل قرآن کریم (12)

  ترتیل خوانی کل قرآن کریم (12)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 01:04:44
  هنر بخشیدن (1)

  هنر بخشیدن (1)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 46:42
  ترتیل خوانی کل قرآن کریم (25)

  ترتیل خوانی کل قرآن کریم (25)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 01:02:38
  داستان صد سال تنهایی (30)

  داستان صد سال تنهایی (30)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 19:28
  ترانه زمستان

  ترانه زمستان

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 9 بار
  مدت زمان : 02:00
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الجُمعة)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الجُمعة)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 06:21
  داستان صد سال تنهایی (20)

  داستان صد سال تنهایی (20)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 1 بار
  مدت زمان : 23:09
  خداحافظ گری کوپر (16)

  خداحافظ گری کوپر (16)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 2 بار
  مدت زمان : 24:08
  داستان صد سال تنهایی (13)

  داستان صد سال تنهایی (13)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 22:23
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (التَّحریم)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (التَّحریم)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 09:44
  آموزش مذاکره (5)

  آموزش مذاکره (5)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 2 بار
  مدت زمان : 26:19
  تصمیم گیری 1 (مهارت تصمیم گیری)

  تصمیم گیری 1 (مهارت تصمیم گیری)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 2 بار
  مدت زمان : 34:44
  هنر بخشیدن (4)

  هنر بخشیدن (4)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 55:04
  داستان صد سال تنهایی (23)

  داستان صد سال تنهایی (23)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 15:42
  خداحافظ گری کوپر (27)

  خداحافظ گری کوپر (27)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 26:10
  ترتیل خوانی کل قرآن کریم (5)

  ترتیل خوانی کل قرآن کریم (5)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 01:03:51
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (التَّـکاثُر)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (التَّـکاثُر)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 01:25
  سووشون (5)

  سووشون (5)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 4 بار
  مدت زمان : 30:05
  سووشون (17)

  سووشون (17)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 6 بار
  مدت زمان : 25:26
  سووشون (24)

  سووشون (24)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 4 بار
  مدت زمان : 28:56
  خداحافظ گری کوپر (4)

  خداحافظ گری کوپر (4)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 1 بار
  مدت زمان : 23:08
  شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( خود شیفتگی- 3)

  شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( خود شیفتگی- 3)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 28:38
  زن زیادی 5(دفترچه بیمه 2)

  زن زیادی 5(دفترچه بیمه 2)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 3 بار
  مدت زمان : 24:21
  شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( نقش ها- 4)

  شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( نقش ها- 4)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 41:57
  سووشون (21)

  سووشون (21)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 3 بار
  مدت زمان : 20:06
  ترتیل خوانی کل قرآن کریم (9)

  ترتیل خوانی کل قرآن کریم (9)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 01:01:12
  ترتیل خوانی کل قرآن کریم (6)

  ترتیل خوانی کل قرآن کریم (6)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 01:00:21
  سووشون (12)

  سووشون (12)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 3 بار
  مدت زمان : 29:00
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الهُمَزة)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الهُمَزة)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 01:23
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الرّوم)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الرّوم)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 31:53
  Ten Little Numbers Song (ترانه 10 عدد کوچک به زبان انگلیسی)

  Ten Little Numbers Song (ترانه 10 عدد کوچک به زبان انگلیسی)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 30 بار
  مدت زمان : 01:52
  تربیت ولایی - حجت الاسلام پناهیان (جلسه سوم)

  تربیت ولایی - حجت الاسلام پناهیان (جلسه سوم)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 5 بار
  مدت زمان : 46:09
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (النّور)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (النّور)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 50:39
  سووشون (13)

  سووشون (13)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 2 بار
  مدت زمان : 22:13
  از رنجی که می بریم (روزهای خوش 2 )

  از رنجی که می بریم (روزهای خوش 2 )

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 3 بار
  مدت زمان : 14:30
  آموزش دستگاه های قرآنی(مقدمه)

  آموزش دستگاه های قرآنی(مقدمه)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 1 بار
  مدت زمان : 33:14
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الکوثر)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الکوثر)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 00:32
  آموزش دستگاه های قرآنی(رست)

  آموزش دستگاه های قرآنی(رست)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 46:47
  ترانه حسنی و ببعی گل سر به هوا

  ترانه حسنی و ببعی گل سر به هوا

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 1021 بار
  مدت زمان : 07:48
  از رنجی که می بریم (زیرآبی ها 1)

  از رنجی که می بریم (زیرآبی ها 1)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 2 بار
  مدت زمان : 17:42
  چگونه به فرزندمان ياد دهيم از خود دفاع كند.

  چگونه به فرزندمان ياد دهيم از خود دفاع كند.

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 12 بار
  مدت زمان : 08:37
  داستان صد سال تنهایی (2)

  داستان صد سال تنهایی (2)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 19:20
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (ص)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (ص)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 28:23
  شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( حالت من بالغ- 2)

  شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( حالت من بالغ- 2)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 56:01
  خداحافظ گری کوپر (3)

  خداحافظ گری کوپر (3)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 20:58
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الکافِرون)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الکافِرون)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 00:58
  تیپ های شخصیتی (11)

  تیپ های شخصیتی (11)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 3 بار
  مدت زمان : 52:39
  مرکز مشاوره 3

  مرکز مشاوره 3

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 03:31
  We are the Alphabet Song (ترانه الفبای انگلیسی)

  We are the Alphabet Song (ترانه الفبای انگلیسی)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 24 بار
  مدت زمان : 03:09
  آموزش دستگاه های قرآنی(سه گاه)

  آموزش دستگاه های قرآنی(سه گاه)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 50:11
  دا (2)

  دا (2)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 4 بار
  مدت زمان : 29:25
  هنر بخشیدن (10)

  هنر بخشیدن (10)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 2 بار
  مدت زمان : 51:37
  سووشون (2)

  سووشون (2)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 4 بار
  مدت زمان : 17:16
  ترتیل خوانی کل قرآن کریم (28)

  ترتیل خوانی کل قرآن کریم (28)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 01:03:37
  ترتیل خوانی کل قرآن کریم (20)

  ترتیل خوانی کل قرآن کریم (20)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 01:01:36
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الشّوری)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الشّوری)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 31:17
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (النَّاس)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (النَّاس)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 01:02
  داستان صد سال تنهایی (12)

  داستان صد سال تنهایی (12)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 20:17
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الذّاریات)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الذّاریات)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 14:28
  ترانه خرگوش کوچولو

  ترانه خرگوش کوچولو

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 1024 بار
  مدت زمان : 03:12
  شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت (از نگاه تحلیل روابط متقابل)

  شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت (از نگاه تحلیل روابط متقابل)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 58:44
  نقش والدین در تربیت فرزندان (5)

  نقش والدین در تربیت فرزندان (5)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 2 بار
  مدت زمان : 47:20
  مرکز مشاوره 1

  مرکز مشاوره 1

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 02:49
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الطّلاق)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الطّلاق)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 10:53
  ملودی شهر بارانی (4)

  ملودی شهر بارانی (4)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 29:20
  ترتیل خوانی کل قرآن کریم (15)

  ترتیل خوانی کل قرآن کریم (15)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 2 بار
  مدت زمان : 58:35
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الفرقان)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الفرقان)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 36:14
  داستان صد سال تنهایی (14)

  داستان صد سال تنهایی (14)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 3 بار
  مدت زمان : 21:12
  داستان صد سال تنهایی (8)

  داستان صد سال تنهایی (8)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 23:40
  داستان صد سال تنهایی (1)

  داستان صد سال تنهایی (1)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 4 بار
  مدت زمان : 19:20
  ترتیل خوانی کل قرآن کریم (16)

  ترتیل خوانی کل قرآن کریم (16)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 01:02:02
  داستان صد سال تنهایی (35)

  داستان صد سال تنهایی (35)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 2 بار
  مدت زمان : 25:13
  مداد تراش 2 ( پوریا سوری)

  مداد تراش 2 ( پوریا سوری)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 39:24
  The Animal Sounds Song ( ترانه صدای حیوانات به زبان انگلیسی)

  The Animal Sounds Song ( ترانه صدای حیوانات به زبان انگلیسی)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 38 بار
  مدت زمان : 02:27
  بالش ابری (لالایی)

  بالش ابری (لالایی)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 17 بار
  مدت زمان : 04:57
  ترتیل خوانی کل قرآن کریم (10)

  ترتیل خوانی کل قرآن کریم (10)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 57:43
  تونی تاکیتانی

  تونی تاکیتانی

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 7 بار
  مدت زمان : 42:32
  تیپ های شخصیتی (12)

  تیپ های شخصیتی (12)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 1 بار
  مدت زمان : 51:16
  امر به معروف و نهی از منکر

  امر به معروف و نهی از منکر

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 2 بار
  مدت زمان : 23:24
  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (غَافِر)

  ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (غَافِر)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 46:06
  داستان صد سال تنهایی (33)

  داستان صد سال تنهایی (33)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 2 بار
  مدت زمان : 22:15
  داستان صد سال تنهایی (31)

  داستان صد سال تنهایی (31)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 3 بار
  مدت زمان : 18:44
  زندگینامه بیل گیتس، موسس شرکت مایکروسافت

  زندگینامه بیل گیتس، موسس شرکت مایکروسافت

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 7 بار
  مدت زمان : 06:20
  زن زیادی 8(خداداد خان 2)

  زن زیادی 8(خداداد خان 2)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 3 بار
  مدت زمان : 17:10
  مشکل با غذا نخوردن کودک و حرف گوش ندادن

  مشکل با غذا نخوردن کودک و حرف گوش ندادن

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 7 بار
  مدت زمان : 13:37
  ترتیل خوانی کل قرآن کریم (26)

  ترتیل خوانی کل قرآن کریم (26)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 59:37
  مدیریت بحران در خانواده (1)

  مدیریت بحران در خانواده (1)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 1 بار
  مدت زمان : 35:59
  آموزش مذاکره (12)

  آموزش مذاکره (12)

  اثر : پلتفرم باتیس

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 0 بار
  مدت زمان : 33:52
  جوجه اردک زشت

  جوجه اردک زشت

  اثر : کودک آنلاین

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 251 بار
  مدت زمان : 07:47
  بره ناقلا

  بره ناقلا

  اثر : کودک آنلاین

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 381 بار
  مدت زمان : 04:56
  گرگ و هفت بزغاله

  گرگ و هفت بزغاله

  اثر : کودک آنلاین

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 58 بار
  مدت زمان : 09:00
  شهرزاد - تست

  شهرزاد - تست

  اثر : مانی رضایی

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 90 بار
  مدت زمان : 04:11
  داستان ها کوتاه

  داستان ها کوتاه

  اثر : مانی رضایی

  قیمت : رایگان

  تعداد دانلود : 8 بار
  مدت زمان : 01:34:58